Partijsko zapošljavanje

Pored svih obećanja datih od strane koalicije na vlasti, pre svega „perjanice“ u sprovodjenju ideje o prestanku partijskog zapošljavanja Srpske napredne stranke (SNS), izgleda da nije baš sve onako kako to mediji prikazuju.

Pre neki dan je u jednu jagodinsku instituciju kulture došla ženska osoba koja je na pitanje sekretarice „Koga čekate?“, odgovorila „Čekam direktora“.

Kada je direktor došao na posao dobio je telefonom „ponudu“ koju nije mogao da odbije. Neko mu je naložio da se pomenutoj ženskoj osobi odmah da Rešenje za radni odnos na neodredjeno vreme, dakle prostije rečeno „za stalno“. Zapošljeni u toj instituciji su bili zatečeni „ponudom“. Do sada je sve to išlo na odredjeno vreme, niko nije tako brzo dobio Rešenje za stalno. Kroz kancelarije se mogao čuti šapat: „Ko li je to zvao?“. Zna se samo da je dotična ženska zaposljavanjeosoba član SNS.

Valjda je ovo samo izuzetak koji potvrdjuje pravilo…?

 

Објављено под Život | Означено са , , , , , , , , , | Оставите коментар

In the bakery

This morning, as usual I went to a nearby bakery to buy breakfast. I do not know why, but this time I was bothered by a swarm of flies right after the entrance to the bakery. I say I do not know why because I buy in the same bakery almost every day, only this time I was bothered by something I had not bothered before. Flies I watched silently, waiting in line for baking. Landed on all kinds of pastries, bread, pizza, … Landed at what is not hot, played their tongues and ate, carelessly cleaned their wings and legs on the leg rubbing them one against another. I noticed that one landed right on the kind of cakes that I was going to buy to myself and my child for breakfast.

When my turn came and told what I want, young and not-so-friendly shop assistant grabbed with hand exactly that desired piece of pastry from which the fly flew frightened her gesture.

I immediately asked her to replace the pastry with the explanation that the fly go through it. I was immediately struck by a look of anger. I told her what I think caused her glare: „Do not look at me like that, I do not expect your apology but least of all anger. Normally you would have gloves, forceps, and above all safe cabinet of insects.“ She do not answer, she turned to the next customer and said: „Here you are, what you want.“

Name of bakery I do not want to mention in the hope that they will correct the gaps in their business. It is a basic human food …pekara

Објављено под Life | Означено са , , , , , , , , , , | Оставите коментар

U pekari

Jutros sam kao i obično otišao u obližnju pekaru da kupim doručak. Ne znam zašto, ali ovaj put mi je zasmetao roj mušica odmah po ulazu u pekaru. Kažem ne znam zašto zato što u istoj pekari kupujem gotovo svakog dana, samo što mi je ovaj put zasmetalo nešto što mi ranije nije smetalo. Mušice sam posmatrao nemo, čekajući u redu za pecivo. Sletale su na sve vrste peciva, hleba, pica, mekika… Sletale su na sve što nije vruće, pustale svoje jezike i hranile se, bezbrižno čistile svoja krila i noge o nogu tarući ih jedno o drugo. Primetio sam da je jedna sletela baš na onu vrstu peciva koju sam nameravao da kupim sebi i detetu za doručak.

Kada sam došao na red i rekao šta želim, mlada i ne baš ljubazna prodavačica je dohvatila rukom baš taj željeni komad peciva sa koga je poletela mušica uplašena njenim pokretom ruke.

Istog trenutka sam zatražio da mi zameni pecivo uz objašnjenje da je mušica išla preko njega. Ošinula me je odmah pogledom punim ljutnje. Rekao sam joj ono što mislim izazpekaravan njenim ljutitim pogledom: „Nemojte me gledati tako, ne očekujem vaše izvinjenje ali ponajmanje ljutnju. U normalnim okolnostima vi biste imali rukavice, hvataljke i pre svega zaštićenu vitrinu od insekata“. Ništa mi nije odgovorila, okrenula se i rekla sledećem kupcu: „Izvolite, šta želite“.

Naziv pekare ne želim da pominjem u nadi da će ispraviti propuste u svom poslovanju. Reč je o osnovnim ljudskim namirnicama…

Објављено под Život | Означено са , , , , , , , , , | Оставите коментар

Do not go to a charmers and fortune tellers

A few days ago a close friend admitted to me that he went to fortune tellers to get help. On that occasion he also admitted that he regretted because of that and he is willing to fast on the water, to confess and to take eucharist. I hope he will not mind as I write this article led by his example. Perhaps some reader will recognize the truth of his repentance and action and cancel out the magicians and soothsayers. This would my friend do a good deed before God and before the people.

God Himself through His prophet Jeremiah says to those who turn to witch doctors for help: „Do not listen to your prophets, no charmers or dreamers or fortune tellers … Because they prophesy is a lie.“ (Jeremiah, 27, 9-10).

Once again, God forbid, find out your future, it will cease to exist for you.

When it cease to exist uncertainty about own future, it may cease to exist and that the last thing left in us, may stop itself and the hope.gatara

Објављено под Religion | Означено са , , , , , , , , , , , , | 2 коментара

About democracy

Democracy seems functions well only when in it sitting autocrats in power.
autokrata

Објављено под Life | Означено са , , , , | 2 коментара

O demokratiji

Demokratija izgleda da dobro funkcioniše samo onda kada u njoj na vlasti sede autokrate.autokrata

Објављено под Život | Означено са , , , , | Оставите коментар

Ne idite kod vračara i gatara

Pre neki dan jedan bliski prijatelj mi je priznao da je išao kod gatare za pomoć. Tom prilikom mi je takodje priznao da se kaje zbog takvog svog postupka i volju da posti na vodi, ispovedi se i pričesti. Nadam se da mi neće zameriti što pišem ovaj članak vodjen njegovim primerom. Možda će neki čitalac prepoznati istinu u njegovom kajanju i delanju i odustati od odlaska vračari ili gatari. Time bi moj prijatelj učinio dobro delo pred Bogom i pred ljudima.

Sam Bog preko Svog proroka Jeremije kaže onima koji se obraćaju vračarima za pomoć: „Ne slušajte dakle proroka svojih ni vrača svojih ni sanjača svojih ni gatara svojih ni bajača svojih… Jer vam oni laž prorokuju“. (Knjiga proroka Jeremije, 27, 9-10).

Kada jednom ne daj Bože, saznate svoju budućnost, ona će prestati za vas da postoji.

Kada prestane da postoji nepoznanica o sopstvenoj budućnosti, može da prestane da postoji i ono poslednje što ostaje u nama, može da prestane i samagatara nada.

 

Објављено под Religija | Означено са , , , , , , , , , , , , | Оставите коментар